Πρώτος Κύκλος – NGTS & EG 2022

Ο πρώτος κύκλος του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων απευθυνόταν σε αποφοίτους/ες των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2020-2021. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο ήταν διαθέσιμο σε δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σε έξι θεματικές ενότητες: «Εμπειρίες φοίτησης στην Ανώτερη Εκπαίδευση», «Εμπειρίες από την είσοδο στην αγορά εργασίας», «Δεξιότητες/ Ικανότητες», «Διεθνής κινητικότητα», «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση κατά τη φοίτηση στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και στην Ανώτερη Εκπαίδευση» και «Αναβάθμιση Δεξιοτήτων και Επανακατάρτιση κατά την Απασχόληση». Οι τέσσερις πρώτες θεματικές ενότητες αποτελούσαν μέρος και του ερωτηματολογίου της ευρωπαϊκής έρευνας EUROGRADUATE 2022, ενώ οι δύο τελευταίες ήταν εθνικές θεματικές ενότητες που προστέθηκαν από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Σημειώνεται επίσης ότι, το ερωτηματολόγιο συνέλεξε επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με δημογραφικές μεταβλητές και μεταβλητές σχετικά με το οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο των αποφοίτων. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε διάφορους τύπους ερωτήσεων, μαζί με αρκετές τυποποιημένες διεθνείς κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

Ο συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων του πρώτου κύκλου της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων και της ευρωπαϊκής έρευνας EUROGRADUATE 2022 ήταν 24.095, εκ των οποίων οι 10.478 ανήκαν στην ομάδα των αποφοίτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (πέντε έτη μετά την αποφοίτηση – Τ+5) και οι 13.617 ανήκαν στην ομάδα των αποφοίτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ένα έτος μετά την αποφοίτηση – Τ+1). Κατά την αποστολή των προσκλήσεων συμμετοχής, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός 1.764 απόφοιτων, επομένως ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε σε 22.331. Συνολικά, 1.476 απόφοιτοι/ες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Με βάση τον ορισμό της κοινοπραξίας της έρευνας EUROGRADUATE 2022 για τις έγκυρες συμμετοχές, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 1.438: 524 για την ομάδα T+5 (2016/17) και 914 για την ομάδα T+1 (2020/21).

Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων συμμετοχής στις εν λόγω έρευνες λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από την κοινοπραξία της έρευνας EUROGRADUATE 2022. Ωστόσο σημειώθηκαν παρεκκλίσεις σε συγκεκριμένα κριτήρια δεδομένου ότι αυτή η προσπάθεια αποσκοπούσε όχι μόνο στη συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα EUROGRADUATE 2022 αλλά και στην ανάπτυξη και υλοποίηση της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων. Ως εκ τούτου, τα τελικά κριτήρια συμμετοχής στην Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και στην έρευνα EUROGRADUATE για το 2022 ήταν τα ακόλουθα:

 1. Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2016-17 και 2020-21 από όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Απόφοιτοι/ες που κατέχουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν στα επίπεδα 5, 6 και 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Πλαισίου ISCED 2011.
 3. Απόφοιτοι/ες όλων των εθνικοτήτων, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους πριν από την έναρξη της φοίτησή τους στην εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ή πρώτο κύκλο σπουδών) και την τρέχουσα ή μόνιμη τοποθεσία διαμονής μετά την αποφοίτηση (το δείγμα των ερευνών περιλαμβάνει απόφοιτους/ες Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, είτε διαμένουν εντός είτε εκτός Κύπρου).
 4. Απόφοιτοι/ες όλων των τύπων φοίτησης (π.χ. πλήρους, μερικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Ο συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2016/17 και 2020/21 προερχόταν από 46 και 52 δημόσια και ιδιωτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν απόφοιτοι/ες από τα ακόλουθα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

ΙΑΕ των οποίων οι απόφοιτοι/ες αποτέλεσαν τον πληθυσμό των ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17:
 1. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 2. ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Ξ.Ι.Κ.)
 3. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ" (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ UCLAN CYPRUS (ΠΥΛΑ)
 6. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 7. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 8. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΛΑΡΝΑΚΑ
 9. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΛΕΜΕΣΟΣ
 10. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΠΑΦΟΣ
 11. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ARTE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
 13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN CYPRUS
 14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
 17. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 18. A. C. AMERICAN COLLEGE (ΛEΥΚΩΣΙΑ)
 19. ACC AKADEMIA COLLEGE (ΔΕΡΥΝΕΙΑ)
 20. ALEXANDER COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 21. ATLANTIS COLLEGE (ΛΙΟΠΕΤΡΙ)
 22. C.D.A. COLLEGE (ΛAΡΝΑΚΑ)
 23. C.D.A. COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 24. C.D.A. COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 25. C.D.A. COLLEGE (ΠΑΦΟΣ)
 26. CASA COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 27. CITY UNITY COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 28. COLLEGE OF TOYRISM AND HOTEL MANAGEMENT (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 29. CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 30. CYPRUS COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 31. CYPRUS COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 32. CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING - C.I.M. (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 33. CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING - C.I.M. (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 34. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT - C.I.I.M. (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 35. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT - C.I.I.M. (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 36. FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 37. GLOBAL COLLEGE (NICOSIA)
 38. INTERCOLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 39. INTERNAPA COLLEGE (ΣΩΤΗΡΑ)
 40. KES COLLEGE
 41. LEDRA COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 42. P.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 43. SUSINI COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 44. SUSINI COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 45. THE PHILIPS COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 46. TΗΕ LIMASSOL COLLEGE - T.L.C (ΛΕΜΕΣΟΣ)
ΙΑΕ των οποίων οι απόφοιτοι/ες αποτέλεσαν τον πληθυσμό των ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21
 1. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 2. ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Ξ.Ι.Κ.)
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 4. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ" (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 6. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ UCLAN CYPRUS (ΠΥΛΑ)
 8. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 9. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 10. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΛΑΡΝΑΚΑ
 11. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΛΕΜΕΣΟΣ
 12. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 13. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) - ΠΑΦΟΣ
 14. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ARTE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
 16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN CYPRUS
 17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 18. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 19. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
 20. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 21. A. C. AMERICAN COLLEGE (ΛEΥΚΩΣΙΑ)
 22. ACC AKADEMIA COLLEGE (ΔΕΡΥΝΕΙΑ)
 23. ALEXANDER COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 24. ATLANTIS COLLEGE (ΛΙΟΠΕΤΡΙ)
 25. C.D.A. COLLEGE (ΛAΡΝΑΚΑ)
 26. C.D.A. COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 27. C.D.A. COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 28. C.D.A. COLLEGE (ΠΑΦΟΣ)
 29. CASA COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 30. CITY UNITY COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 31. COLLEGE OF TOYRISM AND HOTEL MANAGEMENT (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 32. CTL EUROCOLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 33. CYPRUS COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 34. CYPRUS COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 35. CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING - C.I.M. (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 36. CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING - C.I.M. (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 37. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT - C.I.I.M. (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 38. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT - C.I.I.M. (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 39. FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 40. GLOBAL COLLEGE (NICOSIA)
 41. INTERCOLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 42. INTERNAPA COLLEGE (ΣΩΤΗΡΑ)
 43. KES COLLEGE
 44. LARNACA COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 45. LEDRA COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 46. MESOYIOS COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 47. P.A. COLLEGE (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 48. SUSINI COLLEGE (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 49. SUSINI COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 50. THE CYPRUS INSTITUTE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 51. THE PHILIPS COLLEGE (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 52. TΗΕ LIMASSOL COLLEGE - T.L.C (ΛΕΜΕΣΟΣ)

Σημειώνεται επίσης ότι, η έρευνα EUROGRADUATE 2022 απέκλεισε απόφοιτους/ες οι οποίοι/ες φοιτούσαν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία αποτελούν παράλληλα και εργοδότη, όπως στρατιωτικά ή αστυνομικά πανεπιστήμια/ ιδρύματα ή εταιρικά πανεπιστήμια. Παράδειγμα αυτού του τύπου Ιδρυμάτων αποτελεί η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, όπου οι απόφοιτοι/ες εργοδοτούνται από την Αστυνομία Κύπρου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Αστυνομική Ακαδημία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου δεν εξαιρέθηκε από την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, ωστόσο, τα δεδομένα των αποφοίτων της συμπεριλήφθηκαν μόνο σε ορισμένες ενότητες της Έκθεσης προκαταρτικών αποτελεσμάτων.

Η έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου βρίσκεται εδώ